SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE
Ustawowy obowiązek wdrożenia systemu poboru opłaty retencyjnej na obszarze gminy


Celem szkolenia jest przygotowanie Pracowników jednostek samorządu terytorialnego do świadomego i efektywnego wdrożenia systemu poboru opłaty retencyjnej na terenie gminy.
Szkolenie obejmuje tematy związane z naliczeniem opłaty retencyjnej, procedurą jej wdrożenia, ustaleniem stawki oraz możliwościami technicznymi przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości.

Szkolenie prowadzone jest przez Eksperta i przewiduje bezpośredni i aktywny udział Uczestników. Obejmuje różnorodne formy szkoleniowe, w tym: wykład, prezentację multimedialną, interaktywne testy, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, dyskusję.

Maksymalna liczba uczestników: 50 osób.
Optymalna liczba uczestników: 12 osób.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów.

Jednostka zamawiająca szkolenie otrzyma bon upoważniający do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie przygotowania i realizacji wdrożenia systemu poboru opłaty retencyjnej w gminie.

W ramach szkolenia omówione zostaną przypadki nieruchomości nieciągłych i niekompletnych.


Adresatami szkolenia są Wójtowie / Burmistrzowie / Prezydenci Miast oraz ich współpracownicy, w tym Pracownicy wydziałów ochrony środowiska lub innych jednostek organizacyjnych gminy którym powierzony został obowiązek wdrożenia systemu poboru opłaty retencyjnej na terenie gminy.

W 6 godz. dowiedz się wszystkiego co powinieneś wiedzieć o opłacie retencyjnej:

  1. Kto zobowiązany jest do ponoszenia opłaty retencyjnej.
  2. Jak wyznaczyć nieruchomości od których należna jest tego rodzaju opłata.
  3. Jak ustalić wysokość opłaty.
  4. W jaki sposób przekazać podmiotowi zobowiązanemu do jej ponoszenia jej wysokość.
  5. Jakie obowiązują tryby odwoławcze.
  6. Jak zabezpieczyć się przed odwołaniami od wysokości opłaty.


PAKIETY SZKOLEŃ
Ustawowy obowiązek wdrożenia systemu poboru opłaty retencyjnej na obszarze gminy

PAKIET Webinarium I Webinarium II Stacjonarne I Stacjonarne II
Rodzaj szkolenia Otwarte Zamknięte Otwarte Zamknięte
Czas szkolenia [godz.] 4 4 6 6
Beneficjent
Maksymalna liczba JST 5 1 5 1
Maksymalna liczba uczestników 25 50 25 50
Zakres szkolenia
Case study 2 2 2 2
Liczba definicji 6 6 8 8
Liczba źródeł danych 6 6 8 8
Forma prowadzenia
Prezentacja multimedialna *1 T T T T
Testy *1 T T T T
Dyskusja *1 T T T T
Materiały *2 T[E] T[E] T[E/D/PS] T[E/D/PS]
Certyfikat *2 T[E] T[E] T[D] T[D]
Bonusy
I. Bezpłatne konsultacje *3 1 godz. [E] 5 godz. [E] 5 godz [E] 8/5 godz. [E/S]
Zniżki (na JST)
I. Szkolenia 5% 10% 10% 15%
II. Konsultacje 5% 10% 10% 15%
III. Audyty 5% 10% 10% 15%
IV. Wdrożenia 5% 10% 10% 15%
Cena netto [PLN] 990 1 490 2 490 3 490
Zamów >>> Zamów >>> Zamów >>> Zamów >>>

OBJAŚNIENIA:
*1 T - tak.
*2 E - materiały w wersji elektronicznej (pdf) - przekazywane droga elektroniczną.
*2 D - materiały w wersji drukowanej.
*2 PS - pakiet szkoleniowy - materiały piśmiennicze.
*3 E - konsultacje przeprowadzane drogą elektroniczną, za pomocą środków zdalnego przekazu.
*3 S - konsultacje przeprowadzane w trybie stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego.


WARIANTY
wdrożenia systemu poboru opłaty retencyjnej na obszarze gminy

WARIANT I

Przeznaczony dla Gmin, które chcą mieć pełną kontrolę nad wdrożeniem i dysponują odpowiednimi zasobami własnymi.

WARIANT II

Przeznaczony dla Gmin, które chcą zrealizować ustawowy obowiązek szybko i solidnie ale bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów własnych. 


POZOSTAŁE USŁUGI 
związane z obowiązkiem wdrożenia systemu poboru opłaty retencyjnej na obszarze gminy

AUDYT

W trakcie realizacji audytu sprawdzeniu podlegają wszystkie źródła danych mogące zawierać informacje przydatne do określenia wysokości opłaty retencyjnej. Ocenie podlega aktualność, jakość i dokładność zgromadzonych danych. Analiza porównawcza pozwala sprawdzić spójność danych przechowywanych w różnych źródłach.
Audyt obejmuje również wstępną analizę ilości działek ewidencyjnych spełniających ustawowy wymóg powierzchniowy.


KONSULTACJE

Konsultacje mogą być prowadzone zarówno w trybie online jak i bezpośrednio w siedzibie Gminy. Ich celem jest wyjaśnienie wątpliwości powstałych w trakcie realizacji wdrożenia systemu poboru opłaty retencyjnej na każdym z jego etapów. Nasi eksperci pomogą w rozwiązaniu problemów na jakie mogą napotkać Pracownicy JST w trakcie realizacji wdrożenia.

WDROŻENIE

Obejmuje przygotowanie pełnego zestawienia opisu nieruchomości zgodnie z wymaganiami ustawowymi stanowiącymi podstawę naliczenia opłaty retencyjnej. W ramach wdrożenia dane, których nie można pozyskać ze źródeł dostępnych JST pozyskiwane są ze źródeł zewnętrznych, w szczególności na podstawie wykonanych pomiarów terenowych. Realizowana jest pełna inwentaryzacja sposobu wykorzystania nieruchomości, w szczególności określenie powierzchni nieruchomosci zajętych pod budynki, budowle i utwardzenia mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji.


Niniejszy materiał podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Właścicielem wszystkich praw do niniejszego materiału jest banaszek group. Reklama nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.